Members

Professor

Assistant professor

Researcher

 • Alessandro MORO

Master course students(M2)

 • Yuhei OSHIKUBO
 • Ryogo KAI
 • Hikaru CHIKUGO
 • Kazuma MIURA
 • Masae YOKOTA

Master course students (M1)

 • Hayami SHOTSU
 • Shion HIRAO
 • Yuki FUJITA
 • Yushin MOCHIZUKI
 • Yudai YANO

Undergraduate students (B4)

 • Naomichi ASAKI
 • Takuto OHASHI
 • Kouki KOJIMA
 • Ryuji SAITOU
 • Jonosin SHIINO
 • Hikaru SUZUKI
 • Yuma SUNOU
 • Shuji TAKATSU
 • Keiya WATABE