/[[Top page>FrontPage_en]]/Members list
 
 RIGHT:go to [[Japanese version>MemberList]]
 
 #contents
 * Member List of Niitsuma lab. in 2021 [#pa36d5df]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Master's course (2nd year)
 -- ADATI, Ryota    [iS]
 -- KATO, Shinnosuke   [iS]
 -- SUGIMOTO, Yuya   [iS]
 -- HASHIMOTO, Takahiro  [iS]
 -- MARUYAMA, Gakusi   [Cog-A]
 -- YAMAZAKI, Takehiro   [Cog-I]
 --SHIBAGAKI, Kaori        [Etho]
 -- MARUYAMA, Gakusi  [Cog-A]
 -- YAMAZAKI, Takehiro  [Cog-I]
 --SHIBAGAKI, Kaori   [Etho]
 
 - Master's course (1st year)
 -- CHIN, Uchou         [iS]
 -- SHIGA, Jumpei     [Cog-A]
 -- SATO, Takumi       [Cog-A]
 -- KITAMURA, Ken     [Cog-I]
 -- IKEGUTI, Yuki     [Etho]
 -- SATO, Shoma    [Etho]
 -- YOSIMOTO, Takaya  [Etho]
 -- CHIN, Uchou    [iS]
 -- SHIGA, Jumpei    [Cog-A]
 -- SATO, Takumi    [Cog-A]
 -- KITAMURA, Ken    [Cog-I]
 -- IKEGUTI, Yuki    [Etho]
 -- SATO, Shoma    [Etho]
 -- YOSIMOTO, Takaya   [Etho]
 
 - Undergraduate students (4th year)
 -- SUGIMOTO, Atsushi   [iS]
 -- FUSAWA, Yuki  [iS]
 -- SASAKI, Yuma  [iS]
 -- KATAYAMA, Yuta  [Cog-A]
 -- KUROSAWA, Hiroyuki [Cog-A]
 -- FUJITA, Hikaru  [Cog-I]
 -- OHASHI, Kenta  [Cog-I]
 -- UTIKAWA, Otono  [Etho]
 -- NISHIKAWA, Taito   [Etho]
 -- SATOU, Yoshiki    [Etho]
 -- KOBAYASHI, Haruka       [Etho]
 -- FUSAWA, Yuki    [iS]
 -- SASAKI, Yuma    [iS]
 -- KATAYAMA, Yuta    [Cog-A]
 -- KUROSAWA, Hiroyuki  [Cog-A]
 -- FUJITA, Hikaru    [Cog-I]
 -- OHASHI, Kenta    [Cog-I]
 -- UTIKAWA, Otono    [Etho]
 -- NISHIKAWA, Taito   [Etho]
 -- SATOU, Yoshiki    [Etho]
 -- KOBAYASHI, Haruka   [Etho]
 -- U, Shou
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2017 [#c6a14916]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Master's course (2nd year)
 -- TSUKADA, Kaito   [Etho]
 -- ABE, Masahiro   [iS]
 -- FUKUSHIMA, Hiroshi [iS]
 -- FUKADA, Jun   [Cog]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya  [P]
 -- ARIYAMA, Kohei  [Cog]
 -- AO Chen     [iS]
 - Master's course (1st year)
 -- HANAWA, Riku   [Cog]
 -- KIHARA, Masaki   [Cog]
 -- YAMAZAKI, Daisuke  [Cog]
 -- SAMPEI, Yuta   [iS]
 -- ICHIKAWA, Natsuki  [Etho]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya  [Cog]
 -- MIDORIKAWA, Ryo   [P]
 -- NOGUCHI, Shuntaro  [iS]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- TSUDA, Kentaro   [iS]
 -- DOSHITA, Ryota   [P]
 -- KITADA, yuuki    [P]
 -- SHIRATSU, Motokai  [iS]
 -- ARISAWA, Kunihiko  [P]
 -- KIMURA, Naoya  [Etho]
 -- HAYASHI, Takunori  [iS]
 -- MOCHIZUKI, Hiroharu [Cog]
 -- HASHIZUME, Toshik  [Cog]
 -- TAKAHASHI, Hideki  [iS]
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2016 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Master's course (2nd year)
 // -- HATORI, Tomoya  [Cog]
 -- OHNO, Shohei   [P]
 -- HATANO, Takashi  [Cog]
 -- OSHIMA, Takafumi  [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki  [P]
 -- KANAI, Honoka   [Etho]
 - Master's course (1st year)
 -- TSUKADA, Kaito   [Etho]
 -- ABE, Masahiro   [iS]
 -- FUKUSHIMA, Hiroshi [iS]
 -- FUKADA, Jun   [Cog]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya  [P]
 -- ARIYAMA, Kohei  [Cog]
 -- AO Chen     [iS]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- HANAWA, Riku   [Cog]
 -- KIHARA, Masaki   [Cog]
 -- TSUDA, Kentaro   [iS]
 -- YAMAZAKI, Daisuke  [Cog]
 -- SAMPEI, Yuta   [iS]
 -- ICHIKAWA, Natsuki  [Etho]
 -- WATANABE, Takeharu  [Etho]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya  [Cog]
 -- SATO, Hiroaki   [Cog]
 -- SHIMAZAKI, Daigo  [P]
 -- YAMADA, Itsuki   [Etho]
 -- MIDORIKAWA, Ryo   [P]
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2015 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Doctral course (3nd year)
 -- SANDERUD, Audun  [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- UENOYAMA, Naoki  [iS]
 -- SHINOGI, Shinji   [iS]
 -- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
 -- SUZUKI, Keita    [Cog]
 -- TAKAHASHI, So    [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
 -- MARTINECZ, Antal   [Cog]
 - Master's course (1st year)
 -- HATORI, Tomoya  [Cog]
 -- OHNO, Shohei   [P]
 -- HATANO, Takashi  [Cog]
 -- OSHIMA, Takafumi  [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki [P]
 -- KANAI, Honoka   [Etho]
 - Research Student
 -- AO Chen     [iS]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- KURIHARA Takeshi   [P]
 -- TSUKADA Kaito   [Etho]
 -- ABE Masahiro    [iS]
 -- MANEYAMA Shinya  [Etho]
 -- FUKUSHIMA Hiroshi [iS]
 -- TSUDA Kentaro   [iS]
 -- FUKADA Jun    [Cog]
 -- YAMAMOTO Tetsuya  [P]
 -- ARIYAMA Kohei   [Cog]
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2014 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Doctral course (2nd year)
 -- SANDERUD, Audun  [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- TAKIMOTO, Atsuro  [P]
 -- HIROI, Yoshiaki    [Cog]
 -- HATANAKA, Keisuke  [P]
 -- FURUYAMA, Toshiya   [iS]
 -- MIZUNO, Masataka  [iS]
 -- WATABE, Takayuki  [Cog]
 - Master's course (1st year)
 -- UENOYAMA, Naoki  [iS]
 -- SHINOGI, Shinji   [iS]
 -- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
 -- SUZUKI, Keita    [Cog]
 -- TAKAHASHI, So    [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
 -- Antal, Martinecz   [Cog]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- HATORI, Tomoya  [Cog]
 -- OHNO, Shohei   [P]
 -- ISHINO, Takuya   [Cog]
 -- HATANO, Takashi  [Cog]
 -- INOUE, Shun    [iS]
 -- ISHIKAWA, Syota  [Etho]
 -- OSHIMA, Takafumi  [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki [P]
 -- KANAI, Honoka   [Etho]
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2013[#v506acf7]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Researcher
 -- SHIRAISHI, Ayumu
 - Doctral course
 -- SANDERUD, Audun      [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- MURAMATSU, Yuichi  [Cog]
 -- MATSUKI, Kenji    [P]
 -- SAKAMAKI, Sota   [P]
 -- IWAMOTO, Koki    [P]
 -- ONODERA, Akira   [Etho]
 -- NUMAKUNAI, Ryuichi   [Etho]
 - Master's course (1st year)
 -- TAKIMOTO, Atsuro  [P]
 -- HIROI, Yoshiaki    [Cog]
 -- HATANAKA, Keisuke  [P]
 -- FURUYAMA, Toshiya   [iS]
 -- MIZUNO, Masataka  [iS]
 -- WATABE, Takayuki  [Cog]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
 -- TAKAHASHI, So    [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
 -- SUZUKI, Keita    [Cog]
 -- UENOYAMA, Naoki  [iS]
 -- NISHIMURA, Hiroki   [iS]
 -- OGAWA, Atsushi    [iS]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS