/Top page/Members list

Member List of Niitsuma lab. in 2017

 • Principal investigator
 • Master's course (2nd year)
  • TSUKADA, Kaito   [Etho]
  • ABE, Masahiro   [iS]
  • FUKUSHIMA, Hiroshi [iS]
  • FUKADA, Jun   [Cog]
  • YAMAMOTO, Tetsuya  [P]
  • ARIYAMA, Kohei  [Cog]
  • AO Chen     [iS]
 • Master's course (1st year)
  • HANAWA, Riku   [Cog]
  • KIHARA, Masaki   [Cog]
  • YAMAZAKI, Daisuke  [Cog]
  • SAMPEI, Yuta   [iS]
  • ICHIKAWA, Natsuki  [Etho]
  • YAMAMOTO, Tetsuya  [Cog]
  • MIDORIKAWA, Ryo   [P]
  • NOGUCHI, Shuntaro  [iS]
 • Undergraduate students (4th year)
  • TSUDA, Kentaro   [iS]
  • DOSHITA, Ryota   [P]
  • KITADA, yuuki   [P]
  • SHIRATSU, Motokai  [iS]
  • ARISAWA, Kunihiko  [P]
  • KIMURA, Naoya  [Etho]
  • HAYASHI, Takunori  [iS]
  • MOCHIZUKI, Hiroharu [Cog]
  • HASHIZUME, Toshik  [Cog]
  • TAKAHASHI, Hideki  [iS]

Member List of Niitsuma lab. in 2016

 • Principal investigator
 • Master's course (2nd year)
  • OHNO, Shohei   [P]
  • HATANO, Takashi  [Cog]
  • OSHIMA, Takafumi  [P]
  • SAWADA, Yasuyuki  [P]
  • KANAI, Honoka   [Etho]
 • Master's course (1st year)
  • TSUKADA, Kaito   [Etho]
  • ABE, Masahiro   [iS]
  • FUKUSHIMA, Hiroshi [iS]
  • FUKADA, Jun   [Cog]
  • YAMAMOTO, Tetsuya  [P]
  • ARIYAMA, Kohei  [Cog]
  • AO Chen     [iS]
 • Undergraduate students (4th year)
  • HANAWA, Riku   [Cog]
  • KIHARA, Masaki   [Cog]
  • TSUDA, Kentaro   [iS]
  • YAMAZAKI, Daisuke  [Cog]
  • SAMPEI, Yuta   [iS]
  • ICHIKAWA, Natsuki  [Etho]
  • WATANABE, Takeharu  [Etho]
  • YAMAMOTO, Tetsuya  [Cog]
  • SATO, Hiroaki   [Cog]
  • SHIMAZAKI, Daigo  [P]
  • YAMADA, Itsuki   [Etho]
  • MIDORIKAWA, Ryo   [P]

Member List of Niitsuma lab. in 2015

 • Principal investigator
 • Doctral course (3nd year)
  • SANDERUD, Audun  [Cog]
 • Master's course (2nd year)
  • UENOYAMA, Naoki  [iS]
  • SHINOGI, Shinji   [iS]
  • SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
  • SUZUKI, Keita    [Cog]
  • TAKAHASHI, So    [Etho]
  • TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
  • MARTINECZ, Antal   [Cog]
 • Master's course (1st year)
  • HATORI, Tomoya  [Cog]
  • OHNO, Shohei   [P]
  • HATANO, Takashi  [Cog]
  • OSHIMA, Takafumi  [P]
  • SAWADA, Yasuyuki [P]
  • KANAI, Honoka   [Etho]
 • Research Student
  • AO Chen     [iS]
 • Undergraduate students (4th year)
  • KURIHARA Takeshi   [P]
  • TSUKADA Kaito   [Etho]
  • ABE Masahiro    [iS]
  • MANEYAMA Shinya  [Etho]
  • FUKUSHIMA Hiroshi [iS]
  • TSUDA Kentaro   [iS]
  • FUKADA Jun    [Cog]
  • YAMAMOTO Tetsuya  [P]
  • ARIYAMA Kohei   [Cog]

Member List of Niitsuma lab. in 2014

 • Principal investigator
 • Doctral course (2nd year)
  • SANDERUD, Audun  [Cog]
 • Master's course (2nd year)
  • TAKIMOTO, Atsuro  [P]
  • HIROI, Yoshiaki    [Cog]
  • HATANAKA, Keisuke  [P]
  • FURUYAMA, Toshiya  [iS]
  • MIZUNO, Masataka  [iS]
  • WATABE, Takayuki  [Cog]
 • Master's course (1st year)
  • UENOYAMA, Naoki  [iS]
  • SHINOGI, Shinji   [iS]
  • SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
  • SUZUKI, Keita    [Cog]
  • TAKAHASHI, So    [Etho]
  • TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
  • Antal, Martinecz   [Cog]
 • Undergraduate students (4th year)
  • HATORI, Tomoya  [Cog]
  • OHNO, Shohei   [P]
  • ISHINO, Takuya   [Cog]
  • HATANO, Takashi  [Cog]
  • INOUE, Shun    [iS]
  • ISHIKAWA, Syota  [Etho]
  • OSHIMA, Takafumi  [P]
  • SAWADA, Yasuyuki [P]
  • KANAI, Honoka   [Etho]

Member List of Niitsuma lab. in 2013

 • Principal investigator
 • Researcher
  • SHIRAISHI, Ayumu
 • Doctral course
  • SANDERUD, Audun [Cog]
 • Master's course (2nd year)
  • MURAMATSU, Yuichi  [Cog]
  • MATSUKI, Kenji    [P]
  • SAKAMAKI, Sota   [P]
  • IWAMOTO, Koki    [P]
  • ONODERA, Akira   [Etho]
  • NUMAKUNAI, Ryuichi [Etho]
 • Master's course (1st year)
  • TAKIMOTO, Atsuro  [P]
  • HIROI, Yoshiaki    [Cog]
  • HATANAKA, Keisuke  [P]
  • FURUYAMA, Toshiya  [iS]
  • MIZUNO, Masataka  [iS]
  • WATABE, Takayuki  [Cog]
 • Undergraduate students (4th year)
  • SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
  • TAKAHASHI, So    [Etho]
  • TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
  • SUZUKI, Keita    [Cog]
  • UENOYAMA, Naoki  [iS]
  • NISHIMURA, Hiroki   [iS]
  • OGAWA, Atsushi   [iS]

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Mon, 08 May 2017 18:36:58 JST (1395d)