/[[Top page>FrontPage_en]]/Members list
 
 RIGHT:go to [[Japanese version>MemberList]]
 
 #contents
 * Member List of Niitsuma lab. in 2017 [#c6a14916]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Master's course (2nd year)
 -- TSUKADA, Kaito     [Etho]
 -- ABE, Masahiro     [iS]
 -- FUKUSHIMA, Hiroshi  [iS]
 -- FUKADA, Jun      [Cog]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya   [P]
 -- ARIYAMA, Kohei    [Cog]
 -- AO Chen         [iS]
 - Master's course (1st year)
 -- HANAWA, Riku      [Cog]
 -- KIHARA, Masaki     [Cog]
 -- YAMAZAKI, Daisuke   [Cog]
 -- SAMPEI, Yuta      [iS]
 -- ICHIKAWA, Natsuki   [Etho]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya   [Cog]
 -- MIDORIKAWA, Ryo     [P]
 -- NOGUCHI, Shuntaro   [iS]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- TSUDA, Kentaro     [iS]
 -- DOSHITA, Ryota     [P]
 -- KITADA, yuuki       [P]
 -- SHIRATSU, Motokai   [iS]
 -- ARISAWA, Kunihiko    [P]
 -- KIMURA, Naoya    [Etho]
 -- HAYASHI, Takunori    [iS]
 -- MOCHIZUKI, Hiroharu  [Cog]
 -- HASHIZUME, Toshik   [Cog]
 -- TAKAHASHI, Hideki   [iS]
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2016 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Master's course (2nd year)
 // -- HATORI, Tomoya   [Cog]
 -- OHNO, Shohei      [P]
 -- HATANO, Takashi    [Cog]
 -- OSHIMA, Takafumi   [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki   [P]
 -- KANAI, Honoka     [Etho]
 - Master's course (1st year)
 -- TSUKADA, Kaito     [Etho]
 -- ABE, Masahiro     [iS]
 -- FUKUSHIMA, Hiroshi  [iS]
 -- FUKADA, Jun      [Cog]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya   [P]
 -- ARIYAMA, Kohei    [Cog]
 -- AO Chen         [iS]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- HANAWA, Riku      [Cog]
 -- KIHARA, Masaki     [Cog]
 -- TSUDA, Kentaro     [iS]
 -- YAMAZAKI, Daisuke   [Cog]
 -- SAMPEI, Yuta      [iS]
 -- ICHIKAWA, Natsuki   [Etho]
 -- WATANABE, Takeharu   [Etho]
 -- YAMAMOTO, Tetsuya   [Cog]
 -- SATO, Hiroaki      [Cog]
 -- SHIMAZAKI, Daigo    [P]
 -- YAMADA, Itsuki     [Etho]
 -- MIDORIKAWA, Ryo     [P]
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2015 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Doctral course (3nd year)
 -- SANDERUD, Audun   [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- UENOYAMA, Naoki    [iS]
 -- SHINOGI, Shinji      [iS]
 -- SHIBATA, Yoshiyuki   [iS]
 -- SUZUKI, Keita        [Cog]
 -- TAKAHASHI, So       [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei     [Etho]
 -- MARTINECZ, Antal     [Cog]
 - Master's course (1st year)
 -- HATORI, Tomoya    [Cog]
 -- OHNO, Shohei      [P]
 -- HATANO, Takashi    [Cog]
 -- OSHIMA, Takafumi   [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki  [P]
 -- KANAI, Honoka     [Etho]
 - Research Student
 -- AO Chen         [iS]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- KURIHARA Takeshi      [P]
 -- TSUKADA Kaito      [Etho]
 -- ABE Masahiro       [iS]
 -- MANEYAMA Shinya    [Etho]
 -- FUKUSHIMA Hiroshi  [iS]
 -- TSUDA Kentaro      [iS]
 -- FUKADA Jun        [Cog]
 -- YAMAMOTO Tetsuya   [P]
 -- ARIYAMA Kohei      [Cog]
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2014 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Doctral course (2nd year)
 -- SANDERUD, Audun   [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- TAKIMOTO, Atsuro    [P]
 -- HIROI, Yoshiaki       [Cog]
 -- HATANAKA, Keisuke    [P]
 -- FURUYAMA, Toshiya     [iS]
 -- MIZUNO, Masataka    [iS]
 -- WATABE, Takayuki    [Cog]
 - Master's course (1st year)
 -- UENOYAMA, Naoki    [iS]
 -- SHINOGI, Shinji      [iS]
 -- SHIBATA, Yoshiyuki   [iS]
 -- SUZUKI, Keita        [Cog]
 -- TAKAHASHI, So       [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei     [Etho]
 -- Antal, Martinecz      [Cog]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- HATORI, Tomoya    [Cog]
 -- OHNO, Shohei      [P]
 -- ISHINO, Takuya     [Cog]
 -- HATANO, Takashi    [Cog]
 -- INOUE, Shun       [iS]
 -- ISHIKAWA, Syota   [Etho]
 -- OSHIMA, Takafumi   [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki  [P]
 -- KANAI, Honoka     [Etho]
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2013[#v506acf7]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Researcher
 -- SHIRAISHI, Ayumu
 - Doctral course
 --  SANDERUD, Audun           [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- MURAMATSU, Yuichi   [Cog]
 -- MATSUKI, Kenji       [P]
 -- SAKAMAKI, Sota      [P]
 -- IWAMOTO, Koki       [P]
 -- ONODERA, Akira      [Etho]
 -- NUMAKUNAI, Ryuichi     [Etho]
 - Master's course  (1st year)
 -- TAKIMOTO, Atsuro    [P]
 -- HIROI, Yoshiaki       [Cog]
 -- HATANAKA, Keisuke    [P]
 -- FURUYAMA, Toshiya     [iS]
 -- MIZUNO, Masataka    [iS]
 -- WATABE, Takayuki    [Cog]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- SHIBATA, Yoshiyuki   [iS]
 -- TAKAHASHI, So       [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei     [Etho]
 -- SUZUKI, Keita        [Cog]
 -- UENOYAMA, Naoki    [iS]
 -- NISHIMURA, Hiroki      [iS]
 -- OGAWA, Atsushi       [iS]
 

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS