/[[Top page>FrontPage_en]]/Members list

RIGHT:go to [[Japanese version>MemberList]]

#contents
* Member List of Niitsuma lab. in 2016 [#t6dafcde]
- Principal investigator
-- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
- Master's course (2nd year)
// -- HATORI, Tomoya  [Cog]
-- OHNO, Shohei   [P]
-- HATANO, Takashi  [Cog]
-- OSHIMA, Takafumi  [P]
-- SAWADA, Yasuyuki  [P]
-- KANAI, Honoka   [Etho]
- Master's course (1st year)
-- TSUKADA, Kaito   [Etho]
-- ABE, Masahiro   [IS]
-- HUKUSHIMA, Takushi [IS]
-- HUKADA, Jun   [Cog]
-- YAMAMOTO, Tetsuya  [P]
-- ARIYAMA, Kohei  [Cog]
-- AO Chen     [iS]
- Undergraduate students (4th year)
-- HANAWA, Riku   [Cog]
-- KIHARA, Masaki   [Cog]
-- TSUDA, Kentaro   [iS]
-- YAMAZAKI, Daisuke  [Cog]
-- SAMPEI, Yuta   [iS]
-- ICHIKAWA, Natsuki  [Etho]
-- WATANABE, Takeharu  [Etho]
-- YAMAMOTO, Tetsuya  [Cog]
-- SATO, Hiroaki   [Cog]
-- SHIMAZAKI, Daigo  [P]
-- YAMADA, Itsuki   [Etho]
-- MIDORIKAWA, Ryo   [P]


* Member List of Niitsuma lab. in 2015 [#t6dafcde]
- Principal investigator
-- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
- Doctral course (3nd year)
-- SANDERUD, Audun  [Cog]
- Master's course (2nd year)
-- UENOYAMA, Naoki  [iS]
-- SHINOGI, Shinji   [iS]
-- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
-- SUZUKI, Keita    [Cog]
-- TAKAHASHI, So    [Etho]
-- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
-- MARTINECZ, Antal   [Cog]
- Master's course (1st year)
-- HATORI, Tomoya  [Cog]
-- OHNO, Shohei   [P]
-- HATANO, Takashi  [Cog]
-- OSHIMA, Takafumi  [P]
-- SAWADA, Yasuyuki [P]
-- KANAI, Honoka   [Etho]
- Research Student
-- AO Chen     [iS]
- Undergraduate students (4th year)
-- KURIHARA Takeshi   [P]
-- TSUKADA Kaito   [Etho]
-- ABE Masahiro    [IS]
-- MANEYAMA Shinya  [Etho]
-- HUKUSHIMA Takushi [IS]
-- TSUDA Kentaro   [IS]
-- HUKADA Jun    [Cog]
-- YAMAMOTO Tetsuya  [P]
-- ARIYAMA Kohei   [Cog]

* Member List of Niitsuma lab. in 2014 [#t6dafcde]
- Principal investigator
-- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
- Doctral course (2nd year)
-- SANDERUD, Audun  [Cog]
- Master's course (2nd year)
-- TAKIMOTO, Atsuro  [P]
-- HIROI, Yoshiaki    [Cog]
-- HATANAKA, Keisuke  [P]
-- FURUYAMA, Toshiya   [iS]
-- MIZUNO, Masataka  [iS]
-- WATABE, Takayuki  [Cog]
- Master's course (1st year)
-- UENOYAMA, Naoki  [iS]
-- SHINOGI, Shinji   [iS]
-- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
-- SUZUKI, Keita    [Cog]
-- TAKAHASHI, So    [Etho]
-- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
-- Antal, Martinecz   [Cog]
- Undergraduate students (4th year)
-- HATORI, Tomoya  [Cog]
-- OHNO, Shohei   [P]
-- ISHINO, Takuya   [Cog]
-- HATANO, Takashi  [Cog]
-- INOUE, Shun    [iS]
-- ISHIKAWA, Syota  [Etho]
-- OSHIMA, Takafumi  [P]
-- SAWADA, Yasuyuki [P]
-- KANAI, Honoka   [Etho]


* Member List of Niitsuma lab. in 2013[#v506acf7]
- Principal investigator
-- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
- Researcher
-- SHIRAISHI, Ayumu
- Doctral course
-- SANDERUD, Audun      [Cog]
- Master's course (2nd year)
-- MURAMATSU, Yuichi  [Cog]
-- MATSUKI, Kenji    [P]
-- SAKAMAKI, Sota   [P]
-- IWAMOTO, Koki    [P]
-- ONODERA, Akira   [Etho]
-- NUMAKUNAI, Ryuichi   [Etho]
- Master's course (1st year)
-- TAKIMOTO, Atsuro  [P]
-- HIROI, Yoshiaki    [Cog]
-- HATANAKA, Keisuke  [P]
-- FURUYAMA, Toshiya   [iS]
-- MIZUNO, Masataka  [iS]
-- WATABE, Takayuki  [Cog]
- Undergraduate students (4th year)
-- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
-- TAKAHASHI, So    [Etho]
-- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
-- SUZUKI, Keita    [Cog]
-- UENOYAMA, Naoki  [iS]
-- NISHIMURA, Hiroki   [iS]
-- OGAWA, Atsushi    [iS]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS