/[[Top page>FrontPage_en]]/Members list
 
 RIGHT:go to [[Japanese version>MemberList]]
 
 #contents
 * Member List of Niitsuma lab. in 2015 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Doctral course (3nd year)
 -- SANDERUD, Audun  [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- UENOYAMA, Naoki  [iS]
 -- SHINOGI, Shinji   [iS]
 -- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
 -- SUZUKI, Keita    [Cog]
 -- TAKAHASHI, So    [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
 -- Antal, Martinecz   [Cog]
 - Master's course (1st year)
 -- HATORI, Tomoya  [Cog]
 -- OHNO, Shohei   [P]
 -- HATANO, takashi  [Cog]
 -- OSHIMA, Takafumi  [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki [P]
 -- KANAI, Honoka   [Etho]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- KURIHARA Ken   [P]
 -- TSUKADA Kaito   [Etho]
 -- ABE Masahiro    [IS]
 -- MANEYAMA Shinya  [Etho]
 -- HUKUSHIMA Takushi [IS]
 -- TSUDA Kentaro   [IS]
 -- HUKADA Jun    [Cog]
 -- YAMAMOTO Tetsuya  [P]
 -- ARIYAMA Kohei   [Cog]
 - Research Student
 --
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2014 [#t6dafcde]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Doctral course (2nd year)
 -- SANDERUD, Audun  [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- TAKIMOTO, Atsuro  [P]
 -- HIROI, Yoshiaki    [Cog]
 -- HATANAKA, Keisuke  [P]
 -- FURUYAMA, Toshiya   [iS]
 -- MIZUNO, Masataka  [iS]
 -- WATABE, Takayuki  [Cog]
 - Master's course (1st year)
 -- UENOYAMA, Naoki  [iS]
 -- SHINOGI, Shinji   [iS]
 -- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
 -- SUZUKI, Keita    [Cog]
 -- TAKAHASHI, So    [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
 -- Antal, Martinecz   [Cog]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- HATORI, Tomoya  [Cog]
 -- OHNO, Shohei   [P]
 -- ISHINO, Takuya   [Cog]
 -- HATANO, takashi  [Cog]
 -- INOUE, Shun    [iS]
 -- ISHIKAWA, Syota  [Etho]
 -- OSHIMA, Takafumi  [P]
 -- SAWADA, Yasuyuki [P]
 -- KANAI, Honoka   [Etho]
 
 
 * Member List of Niitsuma lab. in 2013[#v506acf7]
 - Principal investigator
 -- Associate Prof. [[NIITSUMA, Mihoko>MihokoNiitsuma_EN]]
 - Researcher
 -- SHIRAISHI, Ayumu
 - Doctral course
 -- SANDERUD, Audun      [Cog]
 - Master's course (2nd year)
 -- MURAMATSU, Yuichi  [Cog]
 -- MATSUKI, Kenji    [P]
 -- SAKAMAKI, Sota   [P]
 -- IWAMOTO, Koki    [P]
 -- ONODERA, Akira   [Etho]
 -- NUMAKUNAI, Ryuichi   [Etho]
 - Master's course (1st year)
 -- TAKIMOTO, Atsuro  [P]
 -- HIROI, Yoshiaki    [Cog]
 -- HATANAKA, Keisuke  [P]
 -- FURUYAMA, Toshiya   [iS]
 -- MIZUNO, Masataka  [iS]
 -- WATABE, Takayuki  [Cog]
 - Undergraduate students (4th year)
 -- SHIBATA, Yoshiyuki  [iS]
 -- TAKAHASHI, So    [Etho]
 -- TAKAHASHI, Yohei   [Etho]
 -- SUZUKI, Keita    [Cog]
 -- UENOYAMA, Naoki  [iS]
 -- NISHIMURA, Hiroki   [iS]
 -- OGAWA, Atsushi    [iS]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS