Member


Professor, PI
Hiroaki SUZUKI

Assistant Professor
Taiji OKANO

PD
Mamiko TSUGANE

Technical Staff
Fumiko SUNAGA

M2
Taiki OKUYAMA
Shota KATSUTA
Kanji KANEKO
Kaoru KOSEKI

M1
Asuka SAITO
Masayoshi NAKANO
Ryo HAMANO

B4
Ryojiro AKIYAMA
Kosuke ISHIKAWA
Naoto UJIKAWA
Shumbun ENDO
Kazuki OTSUBO
Tsutomu OKITA
Shimon KATSUMATA
Kou KAWADA
Tatsuya HIKIDA
Yaoki MORI