Member


Professor, PI
Hiroaki SUZUKI

PD
Mamiko TSUGANE

PD
Keiichiro KOIWAI

Guest Researcher
Taiji OKANO

M2
Asuka SAITO
Masayoshi NAKANO
Ryo HAMANO

M1
Naoto UJIKAWA
Shumbun ENDO
Kazuki OTSUBO
Tatsuya HIKIDA

B4
Yuuta UEHARA
Ryota USHIYAMA
Tsutomu OKITA
Taichi KOKUBU
Satoki KOZARASHI
Daichi SAKUMA
Naoki SAWADA
Keisuke SHINOHARA
Yuki TAKAYA
Jin CHIHARA
Tomoki MURAKAMI